مجلة جامعة الباحة للعلوم الإنسانية

مجلة جامعة الباحة للعلوم الإنسانية

تعقُّبات المبـرِّد في المقتضَب لآراء يونُس النّحْوية والصّرفية جمعًا ودراسةً

حصل خطأ عند معالجة القالب.
The following has evaluated to null or missing:
==> author [in template "20100#20136#1647128" at line 24, column 18]

----
Tip: If the failing expression is known to be legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #if author.getSiblings()?has_content [in template "20100#20136#1647128" at line 24, column 13]
----
1<section> 
2  
3  <#if Title.getSiblings()?has_content> 
4  <#list Title.getSiblings() as cur_Title>  
5   
6  <!-- Article --> 
7  <article class="g-pa-20 g-pb-20"> 
8     
9    <ul class="list-inline g-mb-5"> 
10      <li class="list-inline-item g-mr-1"> 
11        <a class="btn btn-sm u-btn-bluegray g-rounded-50 g-px-10" href="#">  ${JournalYear.getData()}</a> 
12      </li> 
13    </ul> 
14     
15    <h5 class="g-font-weight-700"> 
16      <a class="u-link-v5 g-color-black g-color-primary--hover" href="#">${cur_Title.getData()}</a> 
17    </h5> 
18     
19    <ul class="d-flex justify-content-start align-items-end list-inline g-color-gray-dark-v5 g-font-size-13 g-mb-0"> 
20       
21      <#assign innercnt=1 /> 
22      <#assign innercnt=innercnt+1 /> 
23       
24      <#if author.getSiblings()?has_content> 
25      <#list author.getSiblings() as cur_author>  
26       
27       
28       
29      <li class="list-inline-item"> 
30         
31        <span class="g-font-size-13"> ${cur_author.getData()} </span> 
32      </li>  
33       </#list> </#if> 
34       
35      <span class="h6">${Title.URLDoi.getData()} </span> 
36      <span class="h6">${Title.Received.getData()} ${Title.ReceivedInRevisedForm.getData()} ${Title.Accepted.getData()} </span> 
37       
38       
39       
40      <li class="list-inline-item ml-auto"> 
41        <a href="${cur_Title.getChild("UploadFile").getData()}" target="_blank"> ${languageUtil.format(locale, "download-x", false)} 
42          <i class="align-middle mr-1 icon-media-086 u-line-icon-pro"></i> 
43        </a> 
44      </li> 
45       
46    </ul> 
47     
48    <p class="g-color-gray-dark-v4 g-brd-bottom g-brd-gray-light-v4 g-pt-10 g-pb-40"> 
49     ${cur_Title.getChild("Abstract").getData()} 
50    </p> 
51     
52  </article> 
53  <!-- End Article --> 
54   
55  </#list>  
56   
57  </#if> 
58   
59   
60</section>