غلاف آخر خبر

News & Events

Asset Publisher

An error occurred while processing the template.
Error while invoking the "journal-article" JSP custom tag; see cause exception

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: @liferay_journal["journal-article"] a... [in template "20100#20136#642122" at line 21, column 9]
----
1<#assign journalArticleLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleLocalService")> 
2 
3<#assign currentURL = portalUtil.getCurrentURL(request)/> 
4 
5<#if request.getParameter("redirect")?has_content> 
6  <#assign backURL = request.getParameter("redirect")/> 
7  <a href="${backURL}">${languageUtil.get(locale, 'back')}</a> 
8</#if> 
9 
10<hr/> 
11 
12<#assign currentURL = currentURL?keep_before("?")/> 
13 
14<#assign articleId = currentURL?keep_after_last("asset_publisher/")/> 
15 
16 
17<#if articleId?has_content && journalArticleLocalService.fetchArticle(request.getParameter("groupId")?number, articleId)?has_content> 
18 
19    <#assign journalArticle = journalArticleLocalService.fetchArticle(request.getParameter("groupId")?number, articleId)> 
20     
21    <@liferay_journal["journal-article"] 
22    	articleId=journalArticle.getArticleId() 
23      ddmTemplateKey=journalArticle.getDDMTemplateKey() 
24    	groupId=journalArticle.getGroupId() 
25    /> 
26     
27<#else> 
28 
29<div class="alert alert-danger"> 
30 ${languageUtil.get(locale, 'the-requested-resource-could-not-be-found')} 
31</div> 
32 
33</#if>